زاویه

در این برنامه گفتگو محور مدیران ومسئولين ارشد نهادها و دستگاههاي دولتي حضور پيدا مي كنند وبا ارائه گزارش عملکرد دستگاه مربوطه با آگاهي بخشي به مخاطب روحيه خود باوري ، اميد ونشاط اجتماعي را ایجاد مي كند و ضمن پاسخگویي به سوالت و مسائلي كه شنوندگان از طریق تلفن بيان مي كنند باعث ایجاد اعتماد بين مردم ومسئولين مي شود در مناسبتهاي خاص مذهبي به موضوع دین نگاه مي شود مصادیق معرفت روشن بينانه توجه به قران كریم ، سيره ائمه اطهار (ع) و . . . همچنين حضور كارشناسان حوزه هاي مختلف نيروي انتظامي ، بيان عملکرد و پاسخ به سوالات مخاطبان( سرقت ،مواد مخدر، راهنمایي ورانندگي ، پليس 110 و... ) مقوله امنيت اجتماعي لحاظ مي شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لادن لک هماهنگی صدا : مژگان رنجبران صدا بردار الهام آیت

تاریخ تولید: 1394