جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

روز کارگر - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

روز کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است
روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

جدیدترین ها