رنگ و نور

Loading the player...

نور ، همان تابش الکترو مغناطيسي است که به چشم انسان به صورت مرئي مي رسد . نور در فارسي به نام پرتو شناخته مي شود . برخي از انديشمندان و دانشمندان از جمله اسحاق نيوتن نور را ذرات کوچکي مي دانست که در محيط همگن و در امتداد خط مستقيم منتشر مي شود . در واقع نور حرکت موجي از ذرات درخشان است که در تمام جهات پخش مي گردد . زيبايي نور دوچندان مي شود زمانيکه به جسمي رنگين مي تابد . تلألو آن بسيار تماشايي است ، زيرا که ياد آور نام الهي است و روح پاک آسماني . آنچه بصير چشم است و روشنايي بخش محفل ، نور است . او آموزگار تاريکي ها و جلابخش فطرت آدمي است . در اين تصوير مي تواني از زمان عبور کني به سرعت نور و انعکاسي يابي رنگين کماني . بنشين به تماشاي اين همه زيبايي . در اين تماشا خانه رنگين کماني با خود مي پرسم اگر تو نبودي اي نور ، من در اين کرانه چه مي کشيدم در اين لحظه هاي زرد و نارنجي .کوچه باغ پاييزي را به تماشا بنشين در اين انعکاس روحاني . بنشين و ببين که چگونه لحظه هاي تار و سکوت بي اختيار را نرم و لطيف بر بوم احساس منقش مي سازد و تو را مسحور اين دنياي رنگين مي کند .