در ماه رمضان، هم باید به خودمان برسیم، هم باید به مردم برسیم

در ماه رمضان، هم باید به خودمان برسیم، هم باید به مردم برسیم


رهبر معظم انقلاب در سخنان دیگری در دیدار ائمّه جماعات و روحانیون و مبلّغان، در آستانه ماه مبارک رمضان سال 1371 فرمودند: در ماه رمضان، هم باید به خودمان برسیم، هم باید به مردم برسیم.
ضمناً بدانیم که اگر به خودمان نرسیم، به مردم هم نمی شود رسید. این دعاهای ماه رمضان، این روزه ماه رمضان، این مناجات ها، این تضرّع ها، این اذکار، این نوافل در ماه رمضان، همه برای این است که ما خودمان را اوّل کمی نورانی کنیم. اگر نورانی شدیم، آن وقت می توانیم به دیگران هم برسیم.
والّا اگر نورانی نشدیم که نمی توانیم دیگران را نورانی کنیم. هرچه هم بگوییم، زیادی خواهد بود، مضر خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد.