نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در لبنـان چمران

در لبنـان چمران


بعد از وفات عبدالناصر، ايجاد پايگاه چريكي مستقل، براي تعليم مبارزان ايراني، ضرورت پيدا مي‏كند و لذا دكتر چمران رهسپار لبنان مي‏شود تا چنين پايگاهي را تأسيس كند.

او به كمك امام موسي‏ صدر، رهبر شيعيان لبنان، حركت محرومين و سپس جناح نظامي آن، سازمان «امل» را براساس اصول و مباني اسلامي پي‏ريزي نموده كه در ميان توطئه ‏ها و دشمني‏ هاي چپ و راست، با تكيه بر ايمان به خدا و با اسلحة شهادت، خط راستين اسلام انقلابي را پياده مي‏ كند و علي‏ گونه در معركه ‏هاي مرگ و حيات به آغوش گرداب خطر فرو مي‏رود و در طوفان‏ هاي سهمناك سرنوشت، حسين‏ وار به استقبال شهادت مي‏ تازد و پرچم خونين تشيع را در برابر جبارترين ستم‏گران روزگار، صهيونيزم اشغال‏گر و هم‏دستان خونخوار آنها، راست‏گرايان «فالانژ»، به اهتزاز درمي‏ آورد و از قلب بيروت سوخته و خراب تا قله‏ هاي بلند كوه‏ هاي جبل‏ عامل و در مرزهاي فلسطين اشغال شده از خود قهرماني‏ ها به يادگار گذاشته؛ در قلب محرومين و مستضعفين شيعه جاي گرفته و شرح اين مبارزات افتخارآميز با قلمي سرخ و به شهادت خون پاك شهداي لبنان، بر كف خيابان‏ هاي داغ و بر دامنة كوه‏ هاي مرزي اسرائيل براي ابد ثبت گرديده است.