بازگشت به صفحه کامل

خانه چرمی

مکان:اصفهان.خيابان هاتف.خيابان گلبهار.كوچه مشير
________________________________________
 
اين بنا از خانه هاي اشرافي دوره قاجار محسوب مي شود و داراي فضاهاي متنوع و تز ئينات فراوان مي باشد.حياط مستطيل شكل خانه در سه جبهه شمالي ، شرقي و غربي خود با فضاهاي متعددي احاطه شده كه در اين ميان جبهه شمالي با ارتفاعي نزديك به سه طبقه مهمترين بخش خانه را تشكيل مي دهد.اين جبهه شامل تالاري در ميانه و چهار اتاق سه دري  در دو طبقه طرفين آن است.هر يك از اتاقهاي سه دري در طبقه اول با سه در چوبي  ودر طبقه دوم به وسيله پنجره ارسي  به فضاي تالار گشوده مي شوند كه در صورت باز بودن درها مجموعه اين فضاها به يكديگر پيوند خورده ،فضايي وسيع و يكپارچه را در طبقه دوم پديد مي آورند.
تالار در انتهاي خود يك فضاي شاه نشين با دو ستون پر تزئين دارد و از ضلع مقابل با ارسي عريض نه دهانه اي به حياط مشرف مي شود.
ديوارها و سقف تالار پوشيده از تزئينات نقاشي،گچبري و آينه كاري ست و ارسي آن با ارتفاعي معادل دو طبقه داراي گره چيني چوبي و شيشه هاي رنگي زيبايي مي باشد.
در زيرزمين اين جبهه يك تالار و دو اتاق سه دري يك متر پايين تر از كف حياط واقع شده اند.اين فضاها ازاره هاي بلند كاشي فيروزه اي دارند و به وسيله پنجره هاي بزرگي از حياط نور مي گيرند.
حوضخانه مرتفع خانه در گوشه شمال شرقي آن نشسته ،در طبقات اول و دوم غرفه هايي پيرامون خود دارد.در طبقه اول ضلع شمالي حوضخانه يك اتاق پنج دري مشرف به آن قرار دارد.رديف نورگيرهايي به ارتفاع يك طبقه بر فراز حوضخانه اين فضارا روشن مي كنند.اين نورگيرها با شيشه هاي رنگي متعدد خود در حوض هشت گوش وسط حوضخانه تلالويي از نور و رنگ ايجاد كرده  و به اين طريق فضايي دلنشين پديد مي آورند.ديوارهاي حوضخانه داراي تزيينات گچبري و نقاشي به سبك اروپايي مي باشد.بام حوضخانه با شيب چهار طرفه خود حجم شاخصي در مجموعه بنا بوجود آورده است.
در جبهه شرقي خانه ،تالاري وسيع و طويل در ميانه و دو اتاق سه دري در دو سوي آن قرار دارد.
شاه نشين اين تالار به صورت اتاقي مجزا در آمده با دو اتاق ديگر در طرفين خودارتباط كامل يافته است.اين دو اتاق نيز به نوبه خود با سه دري هاي اين جبهه مرتبطند.
يك ديوار ستون دار فضاهاي اين جبهه را با حياط پيوند مي دهد.
جبهه غربي حياط نيز نمايي مشابه جبهه شرقي دارد.ايوان هاي شرقي و غربي حياط در ميانه نما عقب نشسته و به اين ترتيب بر محور فرعي حياط تاكيد كرده اند.
جبهه غربي شامل چهار اتاق است وبر خلاف معمول راهرويي در ميانه آن قرار گرفته است.با توجه به فضاهاي جبهه شرقي به نظر مي رسد جبهه غربي نيز تالاري در ميانه خود داشته و بعدها اين تالار به دو اتاق و راهروي بين آن ها تبديل شده است.
بخش عمده جبهه جنوبي ديواري ست كه مشابه جبهه مقابل خود نماسازي شده و تنها دو اتاق سه دري به نام اتاق عكس  و اتاق اينه در دو انتهاي اين جبهه قرار گرفته اند.
اتاق اينه داراي تزئينات فراوان آينه كاري ،گچبري و نقاشي مي باشد؛ولي اتاق عكس آسيب ديده واز تزئينات آن چيزي بر جاي نمانده است.
آشپزخانه در گوشه جنوب غربي قرار دارد و از سه بخش شربت خانه ،فضاي پخت و پز و انبار تشكيل شده است.
حياط خانه با حوضي وسيع و صليبي شكل در وسط و چهار باغچه اطراف آن صورتي مركز گرا به خود گرفته است.
جداره هاي حياط داراي ازاره هاي سنگي حجاري شده مي باشند و قطعات كاشي و چوب هاي تزئيني به كار رفته در نماهاي مختلف آن موجب ايجاد هماهنگي در كل حياط شده است.
ورودي خانه در گوشه شمال غربي واقع شده و داراي سردر مجللي است كه قوس نيم دايره اي بر فراز آن جلوه گري مي كند.وجود اين قوس موجب تمايز سردر اين خانه از ساير خانه ها شده است.
مجموعه ورودي شامل هشتي و دالان هايي ست كه يكي از آن ها به گوشه حياط راه مي يابد و ديگري به فضاي اصطبل در شمال خانه منتهي مي شود.