جانباز علی ضامن اسماعیلی

جانباز علی ضامن اسماعیلی متولد 46/1/1 در روستای شاهرخ چادگان به دنیا آمد و حدود 20 سال است که در داران ساکن هستند. حدود 17 ماه در جبهه به عنوان راننده لودر و بلدزر در گردان سلمان حضور داشت و در آنجا خدمت کرده است. وی در تاریخ 67/1/25 با اصابت خمپاره به بلدزر به افتخار جانبازی نائل آمد و نزدیک یک سال را در بیمارستان بستری بود. جانبازی وی 70 درصد است.

Loading the player...