جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تولید ماشین لباس شویی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید ماشین لباس شویی

Loading the player...

ماشينهاي لباس شويي نيمه اتوماتيک از چند زير مجموعه ساخته و مونتاژ مي شود يعني قطعات در جاهاي ديگر ساخته شده ودر کارخانه توليد ماشين لباس شويي مونتاژ مي گردد و همزمان با اماده سازي موتور لباس شويي وانهاي شستشو و خشک کن به قسمتي مي روند که شيلنگهاي شستشو و تخليه بايد به آن متصل شوند
در ماشينهاي دقلو که دربشان از بالا باز مي شود برخلاف سيستمهاي تمام اتوماتيک بخشي از دستورات مربوط به کارکرد موتور توسط مصرف کننده تامين مي شود در مرحله کنترل پنل بخشهاي الکتريکي به قسمت کنترل آّ ب و شيلنگ تقسيم آب و شسشو متصل مي گردد
بدنه خارجي دستگاه 
بدنه مي خارجي ماشين لباسشويي را از ورقه فلزي   سازند .ورق را پس از شستشو و زدن ضد زنگ به آن در
مي 180 كوره پخت مواد ضد زنگ تا سانتيگراد حرارت   دهند .آنگاه آن را با دستگاه الكترواستاتيك بطور
يكنواخت رنگ آميزي مي ال كنند .بدنه يا شاسي نگه دارنده و محافظ اصلي قسمتهاي  كتريكي و مكانيكي
ماشين به شمار مي لباسشويي رود .در  مي هاي جديد بدنه را بلند انتخاب   كنند يا مخزن اصلي را با? قرار
مي  دهند تا هنگام كار با ماشين نياز به خم و راست شدن زياد نباشد و مانع از ايجاد آرتروز در شود شخص . 
چليك يا مخزن فرعي دستگاه  
چليك مخزن ثابتي است كه مخزن شستشو در داخل آن قرار دارد .همچنين هيتر و هيتر  استات در داخل
اين مخزن قرار گرفته و لوله هيدرو مي استات از مخزن فرعي جدا  شود  .جنس مخزن از ورق گالوانيزه است
و تمام قسمتهاي آن لعاب داده مي  شود تا از زنگ زدگي مصون بماند .اين مخزن نگهداري آب را هم به
عهده دارد.    
مخزن اصل يا درام    
درام استوانه مي اي است مشبك كه لباسها را در داخل آن    سوراخ ، ريزند و حركتي دوراني دارد .سوراخ
بودن آب مخزن اصلي به خاطر شستشوي بهتر و   كشي سريعتر است .آب از طريق اين سوراخها از مخزن
فرعي يا چليك به مخزن شستشو راه پيدا مي برآمدگي كند .در داخل مخزن شستشو   هايي وجود دارد كه از
ليز خوردن لباسها در اثر چرخيدن مخزن جلوگيري به عمل مي  آورد تا آب مت?طم شود بخاطر صرفه
جويي در مصرف آب در بعضي از لباسشويي اتوماتيك هاي  دگمه با فشار   اي مخصوص مصرف آب و برق
نسبت به وزن لباسها به طور خودكار تنظيم شده و به ميزان قابل توجهي صرفه جويي مي شود.  
مكش دستيابي به دانش فني كاربرد مكانيزم       و گردش مداوم آب در ساخت ماشين هاي لباسشويي نسـل جديـد بـا قابليـت كاهش مصرف آب و انرژي     

ياتاقان محور مخزن يا درام  
محلي است كه محور روي آن قرار مي محور گيرد .يك سر   مخزن پس از نشست در ياتاقان مربوط در
بلبرينگ نيز قرار مي است  .   كاهش تلفات اصطكاكي و تثبيت كار محور ، گيرد .نقش بلبرينگ در ياتاقان
وزنه سيماني يا لنگه  هاي بتوني 
مخصوصا در موقع حركت درام با دور زياد به كار مي ، وزنه سيماني جهت تعادل چليك رود .در قسمت
با?ي  مخزن فرعي يا ثابت لباسشويي دو وزنه سيماني يكي در عقب و يكي در جلو چليك يا مخزن قرار
19 دارد .سنگيني وزنه سيماني بزرگ حدود است 5.5 كيلوگرم وزنه سيماني كوچك كيلوگرم . 
نگه دارنده فنري و كمك فنرها 
به منظور حفظ تعادل دستگاه به هنگام جابه ماشين جا شدن لباسها در    مخزن فرعي يا چليك ،  چند فنر ،
را به بدنه اصلي دستگاه محكم مي مي كند .فنر استفاده   شود كه در قسمت زير مخزن فرعي يا چليك و
شاسي قرار مي هستند گيرد اين كمك فنرها مانند كمك فنر اتومبيل . 
ساير قسمت  هاي دستگاه 
شستشو ? محور درام يا محور مخزن  :
محور مخزن شستشو ميله  اي است توپر كه مخزن به آن وصل شده و به كمك آن عمل حركت
دوراني انجام مي شود.
بزرگ ? پولي  :
پولي بزرگ هماهنگي دور كار محور و تنظيم دور انتقالي از موتور به محور را به عهده دارد.
كوچك ? پولي  :
انتقال نيروي موتور به تسمه توسط پولي كوچك انجام مي گيرد.
مكش دستيابي به دانش فني كاربرد مكانيزم       و گردش مداوم آب در ساخت ماشين هاي لباسشويي نسـل جديـد بـا قابليـت كاهش مصرف آب و انرژي     


: تسمه وظيفه ?
انتقال نيروي موتور از پولي كوچك به پولي بزرگ را به عهده دارد .براي جلوگيري ، تسمه وظيفه
پهنا و ضخامت ، از تلفات نيرو و خرابي تسمه بايد پولي كوچك و بزرگ در يك راستا باشند .طول
تسمه جزو مشخصات فني آن است.
درب ? :
در ماشين لباسشويي جهت محافظت و ايمني به كار مي  رود و از بيرون ريختن آب يا لباسها هنگام
چرخش مخزن شستشو جلوگيري مي كند. 
در ? چفت  :
روي در لباسشويي مي    يك چفت ساده وجود دارد كه توسط آن ، ها توان در را راحت باز و بسته
كرد. 
ورودي ? شيلنگ رابط آب  :
آب مورد نياز دستگاه از شير آب به شير الكتريكي و پس از آن به مخ  به ، زن فرعي يا چليك
وسيله شيلنگ   بايد از سري و واشر مخصوص استفاده ، هاي آب ورودي به شير آب شبكه شهري
نمود .?زم به ذكر است بعضي از لباسشويي هست ها داراي دو شيلنگ ورودي آب سرد .
ايمني ? شيلنگ ?ستيكي  :
اين شيلنگ كه ?ستيكي و از نوع فنري است .در قسمت با?يي و پ شت مخزن ثابت قرار دارد .اين
شيلنگ بخار ناشي از گرماي زياد آب و كف زياد ناشي از پودرهاي غير استاندارد مصرف شده براي
ماشين لباسشويي را به بيرون هدايت نموده و از بروز حوادث ناگوار جلوگيري مي كند.
مكش دستيابي به دانش فني كاربرد مكانيزم       و گردش مداوم آب در ساخت ماشين هاي لباسشويي نسـل جديـد بـا قابليـت كاهش مصرف آب و انرژي     


پمپ ? فيلتر  :
فيلتر ماشين لباسشويي از نوع مكانيكي است و محل تجمع   پشم و ذرات خارجي حاصل از ، كرك
شستشو مي بشوييد باشد .پس از هر شستشو بهتر است فيلتر را بيرون بياوريد و .
پودر ? جا يا محفظه  :
1 قسمتهاي جاپودري لباسشويي اتوماتيك يا با اعداد  2 و حروف 3 و حروف C و B و A  يا با و يا 
است D و C و B وA مشخص شده .
وصل ? كليد قطع و  :
قط لباسشويي ع و وصل در ماشينهاي لباسشويي اتوماتيك متنوع است .در بعضي از   ها كليد قطع و
وصل بطور مستقل در روي صفحه كليد دستگاه نصب مي شود.
دهنده ? چراغ نشان  :
چراغ نشان دهنده مصرف كننده از ورود برق به دستگاه آگاه مي سازد.
كننده ? هيتر يا گرم  :
گرمكن ماشين لباسشويي  حدودا دو كيلو وات توان مصرفي دارد و داخل مخزن يا چليك قرار
مي گيرد. المنت يعني مستقيما با آب در تماس است .بنابراين بايد در آب بندي ?ستيك   ها در
چليك نهايت دقت را به كار بست.
هيتر ? ترموستات يا  استات :
ترموستات وسيله ، اي است كه قطع و وصل جريان برق به هيتر را   با توجه به كم يا زياد شدن
كنترل مي ، درجه حرارت آب كند.
مكش دستيابي به دانش فني كاربرد مكانيزم       و گردش مداوم آب در ساخت ماشين هاي لباسشويي نسـل جديـد بـا قابليـت كاهش مصرف آب و انرژي     


?  شير الكتريكي:
آب شهر قبل از ورود به مخزن يا چليك به شير اتوماتيك وارد مي  شود ولي هنگامي كه ماشين
روشن نشده است اجازه ورود به داخل مخزن را نمي يابد.
?  تايمر:
تايمر يا پروگراماتور به معني تنظيم كننده ب مي رنامه  فرمان باشد وظيفه تايمر اعمال   هاي زمان
بندي شده به كليد قسمت است هاي الكتريكي ماشين .  تايمر به لحاظ نقش مهم آن به قلب
سيستم مشهور است.
اتوماتيك ? هيدرواستات يا  :
كليدي است كه در با?ي بدنه يا مخزن اصلي) چليك (مونتاژ مي  شود و عمل قطع و وصل آن به
وسيله   در لوله پ?ستيكي باريك(بين ، فشار هوايي است كه بر اثر با? آمدن آب داخل چليك رابط 
هيدرواستات و مخزن يا چليك (ايجاد مي شود.
?  پمپ آب:
پمپ آب وظيفه مكش كردن آب كثيف داخل مخزن را به عهده دارد و از تايمر فرمان مي گيرد.
دور ? موتور الكتريكي دو  :
موتور الكتريكي لب دارد اسشويي دو وظيفه مهم بر عهده .
جابه o لباس جا كردن   هاي خيس به هنگام شستشو كه با دو دور چپ و راست موتور انجام
مي گيرد. 
مكش دستيابي به دانش فني كاربرد مكانيزم       و گردش مداوم آب در ساخت ماشين هاي لباسشويي نسـل جديـد بـا قابليـت كاهش مصرف آب و انرژي     


آب o لباس گيري  مي ها با دور تند موتور انجام   گيرد .دور تند الكتروموتور دو قطب سيم
بندي مي و شود و مانند موتورهاي تك فاز داراي سيم پيچي اصلي   كمكي است كه سيم
پيچي كمكي آن با خازن روغني سري مي شود.
?  فيوز اتوماتيك:
براي كنترل جريان مصرفي الكتروموتور از فيوز اتوماتيك استفاده مي شود. 
خازن :
خازن راه در لباسشويي عمدتا به منظور با? بردن قدرت ظاهري موتور و افزايش گشتاور   اندازي كاربرد دارد
و در تغيير جهت موتور در دور كند نيز نقش ايفا مي كند.