جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

تولید قطعات پلاستیکی خودرو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید قطعات پلاستیکی خودرو

Loading the player...

براي حذف فلزات و كمك به صنعت خودروسازي براي چيره شدن به محدوديت هاي موجود در اين
صنعت، كليه پتانسيل هاي موجود در پليمرها، به كار گرفته ميشوند. پليمرها ميتوانند احتياجات اصلي
بازار نظير رقابت اقتصادي، شكستن قيمتها، كاهش زمان چرخه هاي توسعه براي مدلهاي توليد انبوه و
براي مدل كوچك و تحكيم قوانين آلودگي، بازيافت و انرژي را مرتفع ميسازند.
صنعت خودروسازي و قطعه سازي به دليل نوع و ماهيت ارتباط، به حدي از فعاليتهاي يكديگر متاثر
ميشوند كه گاهي تفكيك اين دو از هم نه تنها دشوار بلكه غير ممكن است. تجربه كشورهاي مختلفي كه
در خصوص صنعت خودرو نقشي پيشتاز در خودروسازي جهان يافته اند، گوياي آن است كه در بدو ورود
آغازگر حركت بوده و سپس به تدريج استراتژي صنعتي، CKD اين صنعت به هر كشوري، مونتاژ قطعات
بومي كردن و توسعه سهم قطعات داخلي را مدنظر و عمل قرار داده اند و همين مرحله نيز در صورتي كه با
موفقيت همراه باشد، زمينه ساز خودروساز شدن به معناي واقعي آن شده است. به طور كلي يكپارچگي
اين دو صنعت ( خودرو سازي و قطعه سازي) سبب شده تا به عنوان دو پاي حركت مطلوب در صنعت
استفاده از پلاستيكها در صنعت خودرو باعث كاهش وزن و در نتيجه افزايش سرعت و كاهش مصرف
سوخت خودرو مي گردد. ساخت بسياري از مدل هاي جديد خودرو بدون استفاده از پلاستيك ها غير ممكن
است، با كمك آنها ميتوان خودروهايي آئروديناميكتر با قدرت و سرعت بيشتر ساخت.
خودرو از آنها ياد شود