جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تنب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تنب

Loading the player...

مردي با لباس عربي وارد يکي از تنب هاي سه گانه ايران مي شود و هرچه سعي مي کند به صورت مخفيانه تابلوي تنب را بکند نمي شود و روي آن مي نويسد «التنب» وبا دوربين خود از آن عکس مي گيرد و به سازمان ملل مي برد و مي خواهد با جعل عکس هاي موجود در کتابخانه سازمان ملل حقيقت تاريخي را قلب کند اما زير انبوه مدارک تاريخي که بر ايراني بودن هميشگي خليج فارس گواهي مي دهند دفن مي شود.