تعریق

عرق‌کردن يا تعريق به توليد کردن مايعي به نام عرق که عمدتاً شامل آب مي‌باشد، توسط غدد تعريق در پوست بدن پستانداران را گويند.
عرق از مواد شيميايي يا بوداري مانند دي-متيل‌فنول (o-cresol) و تترا-متيل‌فنول (p-cresol)، و همچنين از مقدار کمي اوره تشکيل شده است. عرق از غدد عرق ترشح شده فيبرهاي سود و موتور سمپاتيک غدد عرق بيشتر كولينژريك هستند.

در انسان عرق کردن در درجه اول به عنوان عملي براي تنظيم درجه? حرارت بدن است. البته نظرياتي وجود دارد که ميگويد اجزاي عرق بدن مردان مي‌تواند سبب اعمال فرومون گردد. باور عمومي درباره تعريق اين است که عرق‌کردن مي‌تواند باعث دفع سموم از بدن شود، ولي اين باور داراي پشتيباني علمي نمي‌باشد.

يکي از اعمال مهم پوست تنظيم حرارت مي باشد که اين عمل توسط تعريق در سطح پوست صورت مي گيرد به اين معني که در زمان گرماي زياد غدد عرق فعال شده و عمل تعريق را انجام ميدهند و در نتيجه تبخير رطوبت سطح پوست ، ايجاد خنکي در سطح بدن مي گردد ودرغير اينصورت اشخاص دچار تب غير عفوني يا در حقيقت افزايش حرارت ناشي ازاين اختلال ميشوند.از سوي ديگروجود تعريق سطح پوست با تنظيم رطوبت پوست در حد عادي، سبب نرمي پوست ودر حقيقت به جلوگيري از خشکي پوست نيزکمک مي کند.

عرق کردن همچنين با عصبانيت، حالت تهوع و افزايش دما نيز افزايش مي‌يابد. حيواناتي با غدد تعريق کم (به عنوان مثال سگ‌ها) با تبخير آب از پوشش مرطوب حفره دهان و حلق، به نتايجي مشابه تعريق براي تنظيم دماي بدنشان مي‌رسند. در راسته پستانداران نخستين پايه و اسب‌ها عرق کردن مانند انسانها از زير بغل است. اگرچه عرق کردن در طيف وسيعي از پستانداران يافت ميشود، اما تعداد نسبتاً اندکي از پستانداران يافت مي‌شوند که مانند انسانها و اسبها براي کاهش دماي بدنشان به اين حد از عمل تعريق استفاده کنند.

Loading the player...

عرق‌کردن يا تعريق به توليد کردن مايعي به نام عرق که عمدتاً شامل آب مي‌باشد، توسط غدد تعريق در پوست بدن پستانداران را گويند.
عرق از مواد شيميايي يا بوداري مانند دي-متيل‌فنول (o-cresol) و تترا-متيل‌فنول (p-cresol)، و همچنين از مقدار کمي اوره تشکيل شده است. عرق از غدد عرق ترشح شده فيبرهاي سود و موتور سمپاتيک غدد عرق بيشتر كولينژريك هستند.

در انسان عرق کردن در درجه اول به عنوان عملي براي تنظيم درجه? حرارت بدن است. البته نظرياتي وجود دارد که ميگويد اجزاي عرق بدن مردان مي‌تواند سبب اعمال فرومون گردد. باور عمومي درباره تعريق اين است که عرق‌کردن مي‌تواند باعث دفع سموم از بدن شود، ولي اين باور داراي پشتيباني علمي نمي‌باشد.

يکي از اعمال مهم پوست تنظيم حرارت مي باشد که اين عمل توسط تعريق در سطح پوست صورت مي گيرد به اين معني که در زمان گرماي زياد غدد عرق فعال شده و عمل تعريق را انجام ميدهند و در نتيجه تبخير رطوبت سطح پوست ، ايجاد خنکي در سطح بدن مي گردد ودرغير اينصورت اشخاص دچار تب غير عفوني يا در حقيقت افزايش حرارت ناشي ازاين اختلال ميشوند.از سوي ديگروجود تعريق سطح پوست با تنظيم رطوبت پوست در حد عادي، سبب نرمي پوست ودر حقيقت به جلوگيري از خشکي پوست نيزکمک مي کند.

عرق کردن همچنين با عصبانيت، حالت تهوع و افزايش دما نيز افزايش مي‌يابد. حيواناتي با غدد تعريق کم (به عنوان مثال سگ‌ها) با تبخير آب از پوشش مرطوب حفره دهان و حلق، به نتايجي مشابه تعريق براي تنظيم دماي بدنشان مي‌رسند. در راسته پستانداران نخستين پايه و اسب‌ها عرق کردن مانند انسانها از زير بغل است. اگرچه عرق کردن در طيف وسيعي از پستانداران يافت ميشود، اما تعداد نسبتاً اندکي از پستانداران يافت مي‌شوند که مانند انسانها و اسبها براي کاهش دماي بدنشان به اين حد از عمل تعريق استفاده کنند.