جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

تصویری از زاینده رود اصفهان - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

تصویری از زاینده رود اصفهان

بگواصفهان است نصف جهان/ به حكمت نگر نيك معني چنان/ 
ز آثار نيكـــــو بود شهرتش/ عروس است زيبــا به كل جهان/ 
خوش است با صفا زنـــدرود/ همه مردمانش نگر خـوش زبان/ 
زميدان نقشش چه گويم سخن/ كه خود باز گويد دوســر نهان/ 
زگنبــد منارش بودخودگـواه/ كه عينش نجوئــي در هر مكان/ 
هم اين اصفهانـي كه خوش منظراست/ بناهاي زيبـا در آن خوش عيان/
بله نيمه باشد ...
 

جدیدترین ها