نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین الگوی مطلوب برنامه خانواده برای شبکه اصفهان

تدوین الگوی مطلوب برنامه خانواده برای شبکه اصفهان


نام پژوهشگر: احمدرضا فیاض بخش

سال انجام: 1398

روش: مصاحبه

 

عنوان پژوهش
تدوین الگوی مطلوب برنامه خانواده  در شبکه اصفهان

پژوهشگر :
احمدرضا  فیاض بخش
چکیده
 برنامه سازی درحوزه خانواده یکی  از اولویت های رسانه ملی و به تبع آن شبکه استانی است ، چنانکه تولید و پخش ویژه برنامه هایی با این موضوع از سابقه ای طولانی برخوردار است، با اینهمه طی سالهای گذشته و در شبکه های مختلف، تغیرات قابل توجهی در ساختار و محتوای این برنامه ها صورت پذیرفته که همواره موافقان و مخالفانی داشته و این سوال همواره مطرح بوده که به لحاظ ساختار و محتوا، الگوی مطلوب برای برنامه های خانواده شبکه های سراسری و در اینجا شبکه اصفهان چگونه الگویی است و تحقیق حاضر، پژوهشی برای پاسخ به همین سوال است.
 بدین ترتیب تحقیق پیش رو از جمله تحقیقات اکتشافی و کیفی و با استفاده از روش مصاجبه انجام شده است . جامعه هدف تهیه کنندگان برنامه خانواده و کارشناسان حوزه مشاوره هستند که در دو بخش ساختار و محتوا به صورت هدفمند در این تحقیق مشارکت داشته اند. یافته های تحقیق بویژه در بخش محتوا با استفاده از روش کلایزی کد گذاری شده و مقوله های اصلی آن از منظر کارکرد گرایی و آسیب شناسی خانواده در شهر اصفهان استخراج شده است.
 بر اساس نتایج این تحقیق از منظر برنامه سازان به لحاظ ساختار و زمان پخش بهتر است برنامه به سمتی برود که غیر از خانمهای خانه دار ، سایر اعضای خانواده را نیز مخاطب خود تلقی کند و در ضمن تنوع شکلی در اجزای برنامه ،وحدت موضوعی آن در کل برنامه لحاظ شود ، همچنین مخاطب نیز حضور موثری در برنامه داشته باشد.از دیگر سو بر اساس یافته های این تحقیق در مقوله محتوای برنامه، بازخوانی مفهوم زوجیت، آداب و رسوم ازدواج، توجه به کسب مهارتهای زندگی و مهارت فرزند پروری و تلاش برای حفظ رابطه والدین با فرزندان به رغم تغییر بعضی از هنجارهای اجتماعی  و همچنین حمایت از سالمندان از جمله مواردی است که بیش از گذشته شایسته توجه ویژه است.

 

واژه های کلیدی: برنامه سازی تلویزیونی- خانواده- شبکه اصفهان

 

 

دانلود