تخت فولاد(لسان الارض)

خت فولاد(لسان الارض)
قبرستان تخت فولاد داراي با400 تكيه و بقعه عالي 1  از پيش از دوره صفويه نيز فعال بوده است و در ميان قبرستان هاي سرزمين هاي اسلامي از ويژگي هاي خاص معنوي برخوردار مي باشد.
در اين وادي  پيكرهاي مطهّر اولياء الله و بندگان برجسته و شايسته خدا در آرامش ابدي اند.
شايان توجه است كه قبرستان وادي السلام ، در نجف اشرف در قبرستان شيخان در قم و گورستان تاريخي و عظيم تخت فولاد در اصفهان از مقدس ترين قبرستان ها هستند.
اين وادي خاموش، مدفن يكي از انبياء بزرگوار به نام يوشع اشعياء«عليه السلام» مي باشد .2
همچنين فرهيختگاني از دنياي دين و علم همچون ميرمعصوم،آقامحمد بيد آبادي،مير فندرسكي، آقاجمال خوانساري ، آقا شيخ محمد تقي رازي، آقا ميرزا رفيعاي نائيني و آقا حاج ميرزا كلباسي مدفون گشته اند. 3
بقاع و تكاياي بي شمار و معروفي همچون بقعه هاي «بابا ركن الدين و فاضل هندي» و «تكيه مير فندرسكي و تكيه آقاميرزا ابو القاسم كلباسي»، ارزشمندي ها و كرامت تخت فولاد را بيش از پيش عيان مي سازد. تقدس و گستره ي تخت فولاد ياد آور چهره هاي درخشان علمي، تاريخي و ديني است. اين قبرستان در زمان فتنه افغانها، قسمت هاي عمده اي از آن با خاك يكسان شد.4  لكن در دوره هاي بعد  رونق خود را بازيافت و با دفن علماء بزرگ و شخصيت هاي ادبي، اجتماعي و تاسيس و يا تعمير بقاع و تكايا و رفت و آمد عمومي، موقعيت برجسته خود را بدست آورد و به مجموعه اي فراتر از اصفهان و ايران تبديل گشته است.
در اين قبرستان كه سرزميني عظيم است، رجال فقه و اصول و حديث و تفسير ، علم و ادب و هنر خاك آنرا مزين به جوهر وجود خويش ساخته اند. مطالعه شرح حال و روزگار اينان باب خرميِ انديشه هاي ناب را به دنياي علم و بينش و زهد و طهارت در مقابل همگان مي گشايد. بركت عمر اين رجال، خوانندگان و مشتاقان معارف اهل البيت«عليهم السلام» را شيفته خود مي نمايد.
بررسي و شرح احوالات رجال و علماي مدفون در تخت فولاد  و فزوني وتنوع فرهيختگي شخصيت آنان درفرصت اجمال اين كتاب نميگنجد. لكن شخصيت اجتماعي_ديني چند تن از آنان به صورت مختصر و به دور از هر گونه غوغاي تعصب از متن و بطن كتابهايي كه بيشمارند، برگزيده شده اند كه در بخشهاي بعدي اين كتاب مي آيد ، تا تني چند ازدلباختگان مكتب تشيع علوي و معارف معصومين و اهل البيت«عليهم السلام» و امام عصر«عج» را بيش از پيش بشناسيم.
 
تكاياي تخت فولاد
سرزمين تخت فولاد- در طول تاريخ برجسته فرهنگي خود، دوران پرافتخاري داشته است.
اين وادي گوياي خموش،از تكايا و زاويه ها و بقعه هاو مساجد و مدارس و عبادتگاههاي بيشماري تشكيل يافته است .كه شايد بتوان به رقم بيش از چهارصد از آنها اشاره نمود. برخي از اين آثار و بناها در دوره هاي پرفراز و نشيب تاريخي، تخريب و ويران گشته اند و بعضي ديگر نيز در زمانهاي رونق دين و فرهنگ در جامعه ي ايران ، مثل : صفويان كه اوج شكوفايي و رونق تشيع بود، ايجاد شدند و تعدادي از بناهايي كه در حال  اضمحلال بودند، بازسازي و تعميير اساسي گرديدند 5
تكايا و بقعه هاي تخت فولاد كه اجساد مطهر اولياء الله را در آغوش گرفته است و با توجه به ترتيب قدمت تاريخي خود، عبارتند از:
•       تكيه آباده اي (حاج محمد جعفر): غرب خيابان فيض و جنوب مسجد ركن الملك6
•       تكيه و بقعه آقا حسين خوانساري (بقعة العلماء): كه در زمان صفويه بناشده است.7
•       تكيه آقا رضي (سادات): نزديك مسجد مصلي مي باشد.
•      تكيه آقا سيد ابو جعفر: درضلع جنوبي تخت فولاد و مقابل تكيه بروجردي، قرار گرفته و مربوط به دوره قاجاريه است.8
•      تكيه آقا شيخ محمد تقي رازي(مادر شاهزاده): نزديك تكيه با باركن الدين- متعلق به دوره صفويه9 است.
•       تكيه و بقعه آقا محمد بيد آبادي:  در نزديكي تكيه آقا حسين خوانساري 10قرار گرفته.
•       تكيه آقا ميرزا ابوالمعالي كلباسي:واقع در شرق خيابان فيض 11 مي باشد.
•      تكيه ميرزا محمد باقر(صاحب روضات):نزديك مسجد مصلي قرار دارد.
•      تكيه و بقعه بابا ركن الدين: از تكاياي برجسته تخت فولاد است.از حيث تاريخي، معنوي ومعماري باستاني ارزشمند است.
•       تكيه بروجردي (در بكوشكها):  مربوط به دوره هاي اخير مي باشد.12
•      تكيه تويسركاني : در غرب خيابان فيض قرار دارد.
•        تكيه جهانگيرخان قشقاني (تكيه آقا سيد محمد ترك):  در  ضلع غربي خيابان فيض مي باشد.
•     تكيه خاتون آبادي: در غرب خيابان فيض
•    تكيه ريزي :مربوط به دوره قاجاريه است.
•      تكيه سيد العراقين: در جوار تكيه خاتون آبادي قرار گرفته.
•      تكيه كازروني: در غرب خيابان فيض- جنب قبرستان عمومي فرار دارد.
•