جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تاریخ موسیقی ایران - نمایش محتوای موسیقی

 

 

تاریخ موسیقی ایران

آغاز جهان با آوا وپژواک همراه بوده ،پیش از آنکه انسان به آن پای نهد،اما بشر از ابتدای زیست خود تاکنون توانسته صداها و آواها رادرسیطره خویش بیاورد و بارام نمودن انها شکلهای جدیدی را بوجود آورد که آنرا گویند.

نغمات بصورت نیایش ها، آوازها و ملودی ها و گوناگونی بگوش می رسد و اکنون در قرن بیست و یکم اشکالی جدید از ان زایش می شود.

دراین مجال سعی سعی به تعریف جدیدی از موسیقی نداریم بلکه بصورت اجمالی تاریخ موسیقی ایران و سیر تاریخی آن رادر گذر زمان بررسی خواهیم کرد.

بابررسی اسناد و مدارک تاریخی تغییرات و تحولات بسیاری رادر موسیقی ایران مشاهده می کنیم و همچنین تاثیرات عظیمی زاکه موسیقی ایرانی براطراف و اکناف گذارده است و تغییرات و تاثیراتی رانیز برگرفته است.

موسیقی ایرانی رااز نظر تاریخی به سه دوره کلی می توان تقسیم نمود:

1.عصر باستان

2.دوره بعد از اسلام (از قرن اول تا نهم هجری)

3.دوره صفویه تاکنون

1.موسیقی در عصر باستان:اصطلاحات موسیقی تا سلسله ساسانیان برنیاکان ما مشخص بوده و بین آنها رواج داشته و از پیوندهای فارسی برخوردار بوده است.براساس بحث تاریخی،تاریخ مستنئ ایران از شش هزار سال(60قرن)پیش باسلسله پیشدادیان آغاز می شود وتا ورود اسلام به ایران کلا هفت سلسله بر ایران حکومت راندند:

1.پیش دادیان(اساطیری)

2.کیانیان(اساطیری)

3.مادها

4.هخامنشیان

5.سلوکیه

6.اشکانیان

7.ساسانیان

ادامه دارد........

مازیار زارع منبع تاریخ موسیقی ایران روح انگیز راهگانی انتشارات پیشرو1377