برندگان 6 ماهه اول برنامه کی میاد ستاره چینی

نام برنامه : کی میاد ستاره چینی
  • مقام اول این برنامه به خانواده حیدری از ونک اهدا شد.

 

توضیحات :

برندگان ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ برنامه کی میاد ستاره چینی عبارتند از :

مقام اول این برنامه به خانواده حیدری از ونک اهدا شد.

مقام دوم این برنامه به خانواده موسوی زاهد از اصفهان اهدا شد.

مقام سوم برنامه ، به صورت مشترک به خانواده نصر اصفهانی از اصفهان و خانواده جعفری از باغملک اهدا شد.