برندگان کی میاد ستاره چینی

نام برنامه : کی میاد ستاره چینی
  • علی کاظمی ۴۵۲۱---۰۹۱۳
  • فاطمه افخمی ۰۵۴۸---۰۹۱۳
  • کیوان احمدی ۲۲۴۲---۰۹۳۶
  • زهرا امیدی ۵۱۵۲---۰۹۱۹