برندگان چتر ارتباط 1395/12/05

نام برنامه : چتر ارتباط
  • سیمین سطوت فرزند فرج الله
  • مهدی اصطهباناتی فرزند اصغر
  • سید مسیح اله میر فرزند میرزا آقا
  • خدایار عزیزی فرزند بختیار
  • ابوالقاسم توسلی فرزند محمد
  • محسن عنایتی فرزند رضا
  • لیلا شعرباف فرزند اکبر
  • محمد آقاتقی فرزند حسین
  • جعفر زیرکی فرد فرزند حسن

 

توضیحات :

چتر ارتباط برنامه مشارکتی با ساختار کلامی است که با همکاری صدای مرکز اصفهان ومخابرات استان اصفهان تهیه شده وجهت اطلاع بیشتر مخاطب روزهای فرد ساعت 14 پخش می شود

هدف این برنامه مبنی بر معرفی فهالیتهای مخابرات استان پهناور اصفهان می باشد وآشنا نمودن بیشتر مردم با چگونگی وضرورت اطلاعات و ارتباطات و همینطور به مطرح کردن مشکلات ارتباطی مردم می پردازد در این امر کارشناسان برنامه در قسمتی از برنامه پاسخگوی سوالات و راهنمایی مردم خواهند بود

این برنامه در روزهای یکشنبه ، سه شنیه و پنج شنبه ساعت 10:10 دقیقه صبح و پس از احبار سراسری ساعت 14 از رادیو اصفهان در اختیار مخاطب قرار میگیرد .