برندگان موج ورزش 96/05/22

نام برنامه : موج ورزش
  • اسماعیل مصلحی ،شهرضا ،7295.......0939
  • محسن حسینی ،شاهین شهر ،0755......0939
  • آقای آقایی ،چادگان ،5912......0913

 

توضیحات :

موج ورزش در 40 قسمت 60 دقیقه ایی ،به صورت مجله ای با ساختار کلامی – پیامی -آوایی تهیه و از رادیو اصفهان پخش می شود ،در این برنامه ، طراحی و صفحات ورزشی متنوعی پیش بینی شده و به طور کلی در سه محور ورزش همگانی قهرمانی و حرفه ای در بخش های پیشکسوت  ورزش بانوان باشگاه ها و شهرستان ها ارگان ها و اقشار طراحی و ارائه می گردد.