برندگان مسابقه از قربان تا غدیر

 • اسماعیل کیانیان از مبارکه
 • اصغر صادقیان از اصفهان
 • یاسمین امیری از اهواز
 • جلال هنزرانی از ایرانشهر
 • صاحب شماره ٨٠٣۴...٠٩٣٨
 • صاحب شماره ٩١٢۵...٠٩٣٠
 • علیرضا رمضان پور از اصفهان
 • فاطمه صغری آخوند از یزد
 • فرشته منیعی از اهواز
 • حاجیه تقی زاده فانید از تبریز
 • معصومه مختاری از اصفهان
 • فاطمه ایزدپناه کاظمی از مشهد
 • سودابه مجيدي - تهران
 • احترام آزادي - كرمانشاه
 • حميدرضا سرخي خوزاني - اصفهان
 • مصطفی بنی اسدی از بیرجند
 • علی هاشمی از اصفهان
 • حسن احمدی ونهری از پیربکران