Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بدهکاری 700 میلیارد ریال بیمه ها به علوم پزشکی کاشان

بدهکاری 700 میلیارد ریال بیمه ها به علوم پزشکی کاشان


بدهکاری 700 میلیارد ریال بیمه ها به علوم پزشکی کاشان

خبرگزاری صدا و سیما/اجتماعی سازمان های بیمه ای 700 میلیارد ریال به علوم پزشکی کاشان بدهکارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت:50 درصد از منابع دانشگاه به درآمدهای وصولی از سازمان های بیمه ای وابسته است که تاخیر بیمه ها در پرداخت، دانشگاه را با چالش در بخش های بهداشتی، درمانی و آموزشی روبه رو کرده است. سید محمد بهشتی افزود: هزینه های تدارک دارو ، تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای بیمارستان ها نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که از محل درآمدهای بیمارستان ها تامین می شود. وی گفت: پرداخت مطالبات نیروی انسانی بخش درمان شامل، پزشکی و کارکنان پیراپزشکی به وصول این مطالبات وابسته است.