جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

انتخابات و شبکه های اجتماعی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتخابات و شبکه های اجتماعی

ا حضور عمیق شبکه های اجتماعی در بین مردم , تمرکز و یکپارچگی که قبلا در تبلیغات وجود داشت و ستاد هر نامزد می توانست به کلیه روندهای تبلیغات کنترل داشته باشد تا حد زیاد کاهش داشته است . هر فرد , خود می تواند به نفع یا ضد تبلیغات یک نامزد عمل کند و تا حد زیادی نیروهای موثر در فرآیند تبلیغات نامزدها افزایش یافته و این فرآیند انتخاباتی را دشوار می سازد . همچنین گسترش اخبار غیرمستند و نامعتبر و شایعات متفاوت در شبکه های اجتماعی توسط دشمنان و سودجویان افزایش می یابد . با توجه به این که هرکس دارای یک رسانه است و افراد در شرایط احساسی و عاطفی فضای انتخابات قرار می گیرند و شتابزدگی و اجباری که در انتشار اطلاعات وجود دارد باعث می شود که هر نوع اطلاعات با کمترین ارزیابی در فضای مجازی پخش شود . به همین دلایل درهنگام استفاده از شبکه های اجتماعی برای شناخت نامزدها و دنبال کردن روند انتخابات باید دقت بیشتری داشته باشیم تا به نتیجه مطمئن تر و صحیح تری برسیم .