جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

آق تپه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آق تپه

Loading the player...

آق تپه در 15 كیلومتری شمال شرق گنبد كاووس و در350متری جنوب غربی روستای بزاق آباد قرار دارد. كاوش باستان شناسی آن در سال 1379 به سرپرستی دكتر صادق ملك

شهمیرزادی انجام شد و سه دوره فرهنگی به نام های فلات عتیق، فلات قدیم و عصر آهن و هخامنشی شناسایی شد. در واقع آق تپه كهن ترین روستای پیش از تاریخ دشت گرگان تا به

اكنون در مطالعات باستان شناسایی به حساب می آید كه قدمت آن به بیش از 7500 سال قبل می رسد.آق تپه برجستگی بیضی شکلی در فاصله ی شانزده کیلومتری شمال شرق

شهرستان گنبد کاووس و سیصد و پنجاه متری جنوب غرب روستای بُزَق آباد است که ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف حدود 10 متر و طول و عرض آن در محور شمال شرقی

جنوب غربی 78×96 متر می باشد. این محوطه در پائیز سال 1379 ه.ش و با سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادی مورد کاوش قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در همان سال

طی کتابی با عنوان آق تپه به چاپ رسیده است.در نتیجه ی کاوش های انجام شده، چهار دوره ی فرهنگی در این محوطه شناسایی شده است که به ترتیب از قدیمی ترین دوره

شامل:الف) دوره ی فرهنگی فلات عتیق (نوسنگی)ب) دوره ی فرهنگی فلات قدیم با مشخصه ی سفال نوع چشمه علیج) دوره ی فرهنگی مربوط به هزاره ی اول (منحصراً از نوع

بقایای تدفینی)د) نشانه هایی مبنی بر حضور دوره ی هخامنشیدر توصیف سفال های دوره ی اول که با عنوان آق تپه ی III معرفی گردیده اند آمده است که دارای خمیره ای از

خاک معمولی هستند که گاهی با ناخالصی شن همراه است و این ناخالصی گاهی به قدری است که به نظر می رسد ماده ی افزوده با شن ریزه مخلوط بوده است. از نگاه کاوشگر

خمیره ی سفال به اندازه ی کافی ورز داده نشده و به همین جهت ساخت ظروف ظریف تر مقدور نبوده است. کلیه ی سفال های این دوره دست سازند و در تمامی موارد پوشش

غلیظی از گل سطوح سفال ها را می پوشاند. نقوش تزئینی با استفاده از محلول (غلیظ یا رقیق) گل اخری ترسیم شده اند که در نتیجه ی تأثیر حرارت کوره در طیفی از رنگ قرمز تا

قهوه ای تیره و حتی قهوه ای سوخته ی نزدیک به سیاه قرار می گیرند.از نظر فرم و شکل، ظروف متعلق به این دوره اکثراً به شکل کاسه های ساده ای هستند که بیشتر آنها در محلی

قبل از اتصال بدنه به کف زاویه ای دارند. لبه ی ظروف اکثراً از نوع کشیده و باریک شده و کف ها از نوع تخت است.AqTape, 15 kilometers North East of Gonbad and 350 meters southwest of the

village of saliva Abad. Archaeological excavations in 1379 was led by Dr. Sadegh

Malek SHAHMIRZADI three cultural periods named the Old Plateau, Plateau and Old

Iron Age and Achaemenid detected. In fact, most of the ancient hill village of Aq

Prehistoric Plains Gorgan It is considered to archaeological studies, which dates

back to over 7500 years ago Rsd.q Hill Oval shaped bumps on the distance of

sixteen kilometers North East three hundred and fifty yards south of West

Village, Gonbad city frequented Bzq is its height is about 10 meters above the

surrounding terrain and the length and width in the north-east south-west of 78 ×

96 meters. The area in the fall of 1379 AD, and the sincere Property SHAHMIRZADI

doctor supervision are explored and the results of the same year the book was

published as a result of the discoveries of Mr. Hill, a four-course culture in

the area is identified as the oldest course includes: a) the period of the Old

plateau culture (Neolithic) b) period plateau culture of ancient pottery with

characteristic type A. fountain) cultural period of the first millennium (solely

one of funerary remains) d) evidence that the presence of the first period

Hkhamnshydr describe pottery as Mr. hill III has been introduced, which has the

typical nature of the soil are sometimes associated with inclusions of sand and

these impurities may be added so that seems to matter is mixed with sand and

gravel. The probe is looking into the clay dough kneading is not enough and it is

not possible to make a more elegant dishes. All hand made ​​pottery of this period,

and in all cases, a thick coating of mud covers the clay surfaces. Decorative

motifs using the solution (concentrated or diluted) ocher drawn as a result of

the effect of temperature in the furnace spectrum from red to dark brown and even

black brown burnt near the Gyrnd.az comment form vessels belonging to this period

are mostly simple bowl-shaped, mostly on the local angular before connecting the

chassis to the floor. Dishes are often stretched thin edge of the bed and floor

type