استخوان بندی

Loading the player...

استخوان‌بندي يا اسکلت انسان (به انگليسي: Human skeleton) آن بخش از بدن انسان است که از جنس استخوان بوده و به عنوان نگهدارنده ساختمان بدن و ايستايي آن در برابر نيروي جاذبه و سرعت بخشيدن به حرکت بدن (locomotion) عمل مي‌کند. اسکلت انسان مانند ساير مهره داران توسط ماهيچه ها پوشيده شده است. اسکلت و ماهيچهها در عمل با يکديگر هماهنگ و مکمل يکديگرند. اسکلت بدن هر فرد از تعدادي استخوان درست شده است. اين استخوان ها ساختار بدن را مي سازند و باعث حرکتِ بدن مي شوند و همچنين از اعضاي داخلي بدن محافظت مي کنند ضمناً انسان بالغ ??? استخوان در بدن دارد
نجام حرکات بدن در يک جانور پرسلولي فقط بر عهده ماهيچهها نيست و جانوري که تنها از ماهيچه‌هاي خود براي حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسيار کند خواهد بود. در عوض جانوراني که براي ماهيچه‌هاي خود تکيه‌گاهي دارند حرکتشان هم به نسبت سريع است اين تکيه‌گاه را اسکلت مي‌نامند.

دو نوع اسکلت وجود دارند :

    اسکلت داخلي (endoskeleton)
    اسکلت خارجي (exoskeleton)

جانوران داراي اسکلت خارجي معمولاً جثه‌هاي کوچکي دارند. مانند حشرات.

در عوض امروزه بزرگ‌ترين جانوران کره زمين مانند وال داراي اسکلت داخلي هستند جنس اسکلت داخلي از غضروف يا استخوان و غضروف است.
در انسان مانند جانوران ديگر، وظيفه اسکلت عبارتست از:

    حفاظت اندامهايي مانند مغز، قلب، ششها
    حرکت
    شکل دادن کلي به بدن و حفظ ايستايي آن
    تکيه‌گاه عضلات قرار مي‌گيرد

در عين حال مغز استخوان هاي پهن (به غير از استخوان هاي دنده) مرکز گلبول سازي است. همچنين استخوان را بايد منبع مهم ذخيره مواد معدني بخصوص کلسيم شمرد. 97? کل نمک هاي کلسيم در استخوان است.که وجود آنها در فعاليتهاي حياتي بدن ضرورت دارد.

اسکلت آدمي براي سهولت مطالعه به سه بخش سر، تنه و اندام (دست و پا) تقسيم مي‌شود.
استخوانهاي سر عموماً از نوع استخوانهاي پهن هستند اسکلت سر شامل دو بخش جمجمه و صورت است. استخوانهاي جمجمه هشت عدد هستند و عبارت‌اند از: يک پيشاني در جلو، يک استخوان پس سري که در پشت و زير جمجمه قرار دارد، اين استخوان سوراخي بيضوي دارد که از آن راه مغز با نخاع مربوط مي‌شود. دو استخوان آهيانه در دو طرف بالاي جمجمه، دو استخوان گيجگاه در دو پهلوي جمجمه، يک استخوان پروانه اي که کف جمجمه را تشکيل مي‌دهد. يک استخوان پرويزني در پشت و بالاي حفره‌هاي بيني. استخوانهاي چهره ?? قطعه هستند. ?? قطعه چسبيده به جمجمه و بي‌حرکت هستند و يک قطعه آرواره پاييني متحرک است. استخوانهاي زوج سر شامل 1- استخوان آهيانه 2- استخوان گيجگاهي استخوانهاي فرد سر شامل 1- پروانه اي 2- پرويزني 3- پس سري 4- استخوان پيشاني
ستون فقرات از ?? قطعه استخوان ساخته شده‌است. به هر يک از قطعات ستون مهره ها يک مهره مي‌گويند. مهره‌هاي پشت به قسمي روي هم قرار گرفته‌اند که جسم آنها روي هم و سوراخ آنها در امتداد يکديگر و در نتيجه لوله درازي بوجود مي‌آيد محل استقرار نخاع شوکي است. ميان جسم هر دو مهره يک تيغه غضروفي قرار گرفته‌است. مهره‌هاي ستون مهره‌ها را به پنج بخش تقسيم مي‌کنند. مهره‌هاي گردن که تعداد آنها ? عدد است. مهرهاي پشت که تعداد آنها ?? عدد است و به دو زايده پهلويي و مهره پشت دو دنده متصل هستند. مهره‌هاي کمر که تعداد آن ? عدد است. استخوان يکپارچه خاجي و استخوان يکپارچه دنبالچه که از اتصال ? يا ? مهره جنيني بوجود آمده‌است. بيشتر آسيب هايي که مربوط به ديسک مي شوند در فسمت استخوان هاي کمر صورت مي گيرند.
دنده‌ها، دوازده جفت کمان استخواني هستند که از عقب به زايده پهلويي مهره‌هاي پشت متصلند و از جلو به جز دو جفت آخر(از ده جفت ديگر سه جفت با هم و هفت جفت جدا) با واسطه غضروف به جناغ مربوطند. جناغ استخواني پهن است شبيه خنجر که غضروف دنده‌ها به آن متصل مي‌شوند. از ?? جفت دنده و ستون مهره‌ها و جناغ فضاي محدودي بوجود مي‌آيد که ديافراگم، آن را از پايين مسدود مي‌کند. اين فضا که شش و قلب را در خود جاي مي‌دهد، قفسه سينه نام دارد.
استخوان شانه

شامل دو استخوان است : يکي ترقوه در جلو که از يک طرف به جناغ و از طرف ديگر به کتف مربوط است ديگري کتف در پشت شانه کتف استخوان پهن و نازکي است که شکل مثلث دارد سر استخوان بازو، در گودي استخوان کتف (گلنوييد) فرو مي‌رود و در آن مي‌چرخد.
استخوان نيم‌لگن

استخوان منفردي است که از چسبيدن سه استخوان جنيني به نام استخوانهاي تهيگاهي، شرمگاهي و نشيمنگاهي بوجود آمده‌است. از مجموع دو نيم‌لگن و استخوان خاجي فضايي بوجود مي‌آيد که به آن لگن خاصره مي‌گويند.
استخوان دست

دست شامل اين استخوانها مي‌باشد : استخوان بازو که استخواني است دراز و از بالا در حفره کتف مفصل مي‌شود و از پايين با استخوانهاي ساعد ارتباط دارد. استخوانهاي ساعد شامل زند زبرين يا استخوان راديوس و زند زيرين يا استخوان اولنا است. زند زيرين، زايده‌اي به نام آرنج دارد که با استخوان بازو مفصل مي‌شود ولي زند زبرين از پايين به مچ مفصل مي‌شود. مچ دست، هشت استخوان کوچک دارد که در دو رديف قرار دارند. کف دست، پنج استخوان نسبتاً دراز دارد که از يک طرف با مچ مفصل مي‌شود و از طرف ديگر با انگشتان. انگشتان دست که هر يک سه بند دارد، جز شست که داراي دو بند است.
استخوان پا

استخوان ران درازترين استخوان بدن است. سر برجسته آن در گودي نيم‌لگن فرو مي‌رود و در آن مي‌چرخد، سر ديگر آن دو برجستگي و يک شيار دارد. در مقابل شيار، استخوان کوچک پهني به نام کشکک جاي دارد. استخوانهاي ساق، شامل درشت ني و نازک ني است. درشت ني از بالا با ران و از پايين با استخوانهاي مچ پا مفصل مي‌شود. استخوان درشت ني در انتهاي خود به قوزک داخلي پا ختم مي شود. نازک ني از بالا به درشت ني تکيه مي‌کند و از پايين، قوزک خارجي را مي‌سازد.

مچ پا، ? استخوانچه دارد. کف پا، شامل پنج استخوان است. استخوانهاي مچ به جز پاشنه و استخوانهاي کف پا به صورت قوسي قرار گرفته‌اند و کاملاً به زمين تکيه نمي‌کنند. انگشتان پا هر يک شامل سه بند است. به جز شست که دو بند دارد. استخوانهاي انگشتان پا کوچک‌تر از استخوانهاي انگشتان دست هستند و تحرک مختصري دارند. بزرگ ترين استخوان کف پا استخوان پاشنه است.
رشد و نمو استخوان

همه استخوانها در دوره جنيني در ابتدا به صورت بافت پيوندي ظاهر مي‌شوند اما تبديل شدن آنها به استخوان به يک طريق صورت نمي‌گيرد. استخوانهاي پهن از حالت پيوندي مستقيماً به استخوان تبديل مي‌شوند. اما استخوانهاي دراز ابتدا از حالت پيوندي به غضروف تبديل شده و سپس غضروف استخواني مي‌شود. (البته خود غضروف تبديل به استخوان نمي‌شود) لازم به ذکر است که وجود مواد معدني همانند کلسيم براي سفت شدن استخوان ها بسياز ضروري است . اين مواد به تدريج در بافت استخواني رسوب کرده و علاوه بر استحکام بخشيدن به آن، در مواقع ضروري به عنوان يک منبع غني در اخيار بدن قرار مي گيرند.