جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اردستان

Loading the player...

شهرستان اردستان در ناحيه ی مركزی و فاصله ی 118 كيلومتری شمال شرق اصفهان واقع شده است . اين شهرستان از شمال با استان سمنان ، از جنوب با اصفهان ، از شرق با نايين و از غرب با نطنز همسايه است . اردستان مركب از دو كلمه ی ارد به معنای مقدس و ستان پسوند مكانی است و روی هم رفته به معنای شهر مقدس است . مقدسی در كتاب معروف خود احسن التقاسيم نگاشته است ، چون زمين اردستان به سفيدی آرد است آنجا را اردستان گفته ان و ديگر اينكه بنای شهر را به دستان سام پدر رستم پهلوان نسبت می دهند و كلمه ی اردستان تحريف شده ی ارگ دستان است

Ardestan province was located in center parts and a distance about 118 kilometers of northeast of Isfahan. this province is limited from north with Semnan, from south with Isfahan, from east with Naeen and west to Natanz. Ardestan is consist of two words ,Ard means scarify and Setan that is suffix of a place.this word means scarify city. Mr Moghadasi written about this city in a book named as "Ahsan al taghaseam". The plan of this province is white like bake so it named as Ardestan. This city also named as Sam's hand father of Rostam. Ardestan abstract of a word Arg Dastan