آرتروز گردن

آرتروز به معناي ساييدگي مفصل و تخريب سطح مفصلي و بدنبال آن تغيير شکل، درد و محدوديت حرکت در مفصل است. آرتريت Arthritis به معناي التهاب مفصل است و استئوآرتريت Osteoarthritis شايع ترين نوع آرتريت است. در استئوآرتريت مشکل اصلي در غضروف مفصلي است و بعد از مدتي استخوان مفصل هم دچار آسيب ميشود. آرتروز Arthrosis يک کلمه يوناني به معناي مفصل است ولي به معناي استئوآرتريت هم بکاربرده ميشود. در فارسي بجاي کلمات استئوآرتريت و آرتروز از کلمه "ساييدگي مفصل" هم استفاده ميشود. ساختمان مفصل چيست مفصل جايي است که دو استخوان در کنار هم قرار ميگيرند. مفصل باعث ميشود قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم حرکت کنند و حرکت استخوان ها در مفصل به علت کششي است که از طريق عضلات به آنها اعمال ميشود. دو انتهاي استخوان ها در جايي که با هم مفصل ميشوند به وسيله پرده بافتي محکمي پوشيده شده که به آن کپسول مفصلي ميگويند. در اطراف کپسول مفصلي نوارهاي بافتي محکمي قرار دارند که به آنها ليگامان يا رباط ميگويند و مسئول پايدار کردن مفصل هستند. 661 3 از بين رفتن غضروف مفصلي و ايجاد استخوان هاي اضافه در اطراف سطح مفصلي از علائم آرتروز است غضروف يک بافت سخت ولي صاف و قابل انعطاف است که روي انتهاهاي استخوان ها در محلي که در کنار هم قرار ميگيرند را ميپوشاند. مقدار کمي از يک مايع غليظ و لزج بين دو سر استخوان ها و در درون مفصل قرار گرفته که سطح غضروف را ليز کرده و اصطکاک بين دو سطح مفصلي را کم ميکند و به آن مايع سينوويال Synovial fluid يا مايع مفصلي ميگويند. مايع سينوويال به توسط بافت سينوويال ساخته ميشود. بافت سينوويال لايه اي از سلول هاست که سطح داخلي کپسول مفصل را فرش کرده است. علت آرتروز يا ساييدگي مفصل چيست در طول روز و به علت فعاليت هاي بدني مفاصل بدن بطور مرتب در معرض ضربه قرار دارند و اين ضربات مرتبا آسيب هايي را به آنها بخصوص به غضروف مفصلي وارد ميکنند. بدن اين آسيب ها را تا جايي که ميتواند ترميم ميکند. پس در طول زندگي مفاصل بدن دائما در يک فرآيند آسيب و ترميم قرار دارند. گاهي اوقات شدت آسيب هاي وارده به مفصل بيش از قدرت ترميم بدن است و يا به عللي قدرت ترميم بدن کاهش يافته و نميتواند آسيب هاي معمولي را مرتبا ترميم کند. در اين موارد غضروف مفصلي بتدريج خرابتر و خرابتر ميشود و اين شروع آرتروز است. در ابتدا سطح غضروف ريش ريش و لايه لايه ميشود. با هر آسيبي مقداري از روي غضروف برداشته ميشود تا اينکه بتدريج کلفتي غضروف کم ميشود. کم شدن کلفتي غضروف که در راديولوژي بصورت کاهش فاصله مفصلي ديده ميشود از علائم اوليه شروع ساييدگي مفصل است. 661 1 در آرتروز غضروف مفصل بتدريج نازک شده و از بين ميرود. استخوان اضافه در اطراف سطح مفصل بوجود ميايد بعد از مدتي در اطراف استخوان دو طرف مفصل استخوان هاي اضافه ساخته ميشود که به آنها استئوفيت Osteophytis ميگويند. اين استئوفيت ها هم در راديوگرافي مفصل ديده ميشوند. بافت سينوويال مفصل هم متورم ميشود که به آن سينوويت Synovitis ميگويند. بتدريج استخوان زير غضروف سفت و محکم ميشود که به آن عاجي شدن استخوان يا Eburnation ميگويند. با پيشرفت آرتروز در استخوان زير غضروف کيست هاي استخواني ايجاد ميشود.

Loading the player...