آداب ظاهری تلاوت قرآن

هر کاری که انسان انجام می دهد اگرآداب خاص آن را رعایت کند ؛ آن عمل به نحو صحیح و شایسته به انجام رسیده است.قرائت آیات نورانی وحی نیز از این جمله است بنابراین علمای دین با توجه به منابع اسلامی برای قرائت قرآن کریم آدابی را ذکر نموده انده اند که از آن جمله است. 1- با وضو بودن 2- رو به قبله نشستن یا ایستادن 3- مودب نشستن با سکون و وقار 4- تکیه نزدن و چهار زانو ننشستن 5- پای خود را دراز نکردن 6- سر پیش افکندن گویی در نزد جلیل الشان می نشیند یا می ایستد. 7- استعاذه کردن در ابتدای قرائت«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 8- شمرده و با تانی خواندن 9- اندکی بلند خواندن،اگر از ریا ایمن باشد. 10- اگر تواند صدای خود را زینت دهد. 11- با توجه به مفاهیم قرآن حق آیات را مراعات کند؛بدین نحو که چون به آیه سجده رسید سجده کند وچون به آیه ی عذاب رسید به خود پناه برد و چون به آیه ی رحمت و ذکر نعیم بهشت رسد ،آن را از خدا مسالت نمایدو چون به آیه ای رسد که مشتمل بر تسبیح یا تکبیر پروردگار باشد تسبیح و تکبیر او کند و چون به آیه ی دعا و استغفار رسد دعا و استغفار کند. 12- در پایان قرائت بگوید:«صدق الله العلی العظیم»

Loading the player...