جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اختیارات و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اختیارات و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی

در این برنامه اختیارات و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی توضیح داده می شود. در اصول مختلف قانون اساسی به اعضای شورای نگهبان، نحوه انتخاب آنان، اختیارات و وظایف آن شورا تاکید شده است.