محتوا با برچسب و در جدار بیرونی یخ و نمک ریخته می شد؛ سپس بشکه را مرتباً تکان می دادند.

جدیدترین تولیدات ویژه وب

محتوا با برچسب و در جدار بیرونی یخ و نمک ریخته می شد؛ سپس بشکه را مرتباً تکان می دادند.

پربیننده ترین تولیدات ویژه وب

محتوا با برچسب و در جدار بیرونی یخ و نمک ریخته می شد؛ سپس بشکه را مرتباً تکان می دادند.