محتوا با برچسب حداقل دما و زمان لازم برای پاستوریزاسیون به شرح ذیل است الف) 150درجه ی.

جدیدترین تولیدات ویژه وب

محتوا با برچسب حداقل دما و زمان لازم برای پاستوریزاسیون به شرح ذیل است الف) 150درجه ی.

پربیننده ترین تولیدات ویژه وب

محتوا با برچسب حداقل دما و زمان لازم برای پاستوریزاسیون به شرح ذیل است الف) 150درجه ی.