محتوا با برچسب با فشار بالایی عمل کرده و مخلوط بستنی را با فشار از داخل قسمت هموژنیزه.

جدیدترین تولیدات ویژه وب

محتوا با برچسب با فشار بالایی عمل کرده و مخلوط بستنی را با فشار از داخل قسمت هموژنیزه.

پربیننده ترین تولیدات ویژه وب

محتوا با برچسب با فشار بالایی عمل کرده و مخلوط بستنی را با فشار از داخل قسمت هموژنیزه.