جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

قلمکاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قلمکاری

قلمکاری یکی از صنایع پر سابقه ای است که قرن ها در اوج شهرت بوده و از دوره ی مغول ها در ایران مرسوم شده است. در دوره ی مذکور به منظور جلب نظر خوانین مغول ایرانیان دست به ابتکاراتی زدند از جمله ابداع نقاشی روی پارچه یا پارچه های قلمکار و سپس این صنعت در زمان صفویه گسترش یافت.
عمر پر شکوه این صنعت در زمان صفویه بوده و در اواسط قاجار به تدریج از رونق آن کاسته شد. در زمان سلطنت شاه عباس کبیر این صنعت رونق به سزایی یافت و بیشتر لباس ها از پارچه های قلمکار تهیه می شد

 

Painted cloth is one of historical manual arts that has been famous for centuries and has been gained currency since mogul period in iran. In that period Iranian people for drawing attention of khans did some initiatives such az inventing to paint on cloth or printed calico
this industry was expanded more in safavi period
the magnificence age of this industry has been since safavi to quajar and little by little its splendor was reduced
during the kingdom of shah-abas,this industry gained significant splendor and many clothes were made by printed calico

{rsmediagallery tags="ghalamkari" limit="21" }