فرکانس هاي رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

  فرکانس
صدا ( Radio ) FM رادیو اصفهان 94/5 ( MHz )
شبکه جوان 88/5
شبکه ورزش 92/5
شبکه معارف 96/5
شبکه عربي 99/1
شبکه پيام 104/5
شبکه ورزش 92/5
 
AM سراسري راديو ايران 1431 ( MHz )
رادیو اصفهان 837
   
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

Iran Sat

badr

Arab Sat 2,3

Frequency Rate 12283،11881 MHz
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Polarization Horizontal
  کانال
ديجيتال (Dijital) 15 شبکه راديويي 594MHZ
رادیو اصفهان 66،698،762MHZ