جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
تامین ویژه 02:30
تامین ویژه 03:30
سرود ملی 06:00
تامین ویژه 06:40
خبر سراسری 07:00
رادیو ایران 07:05
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
رادیو ایران 08:30
تامین ویژه 12:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
رادیو ایران 14:30
ویژه شهادت 17:00
ویژه شهادت 18:20
رادیو ایران 19:00
خبر سراسری 21:00
خبر سراسری 23:00
تامین 23:05
یک جرعه عاشقی 23:55