جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
سیم وزر 02:00
تاریخ نامه 02:30
سنت ها درفرهنگ اصفهان 02:35
سازیان 03:00
یک نکته 04:00
منشور امیر 04:15
نجوای بیداری 04:35
نگارستان 05:25
اصفهان برپهنه تاریخ 05:30
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
دعای ندبه 06:25
خبر سراسری 07:00
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
سخنرانی 11:30
دست های مهربان 12:30
قراربندگی 12:36
صفاگو 12:45
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
آوای زنده رود 15:00
دوران عاشقی 16:45
قند و عسل 17:00
از اتم تا کهکشان 17:35
ناژوان 18:00
بهشت ثانی 19:15
بشارت 19:35
نگارستان 20:00
تاریخ نامه 20:16
شعارسال 20:17
بهشت ثانی 20:36
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
چراغ 21:35
آوای زنده رود 22:15
نمایش 22:30
خبر سراسری 23:00
خطبه های نماز جمعه اصفهان 23:05
سفرنامه خوانی 23:45