جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مجله تاریخ 02:05
سازیان 02:30
منشور امیر 04:00
نجوای بیداری 04:15
راه زندگی 05:05
نفس عمیق 05:40
با این ستاره ها 05:55
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
صبح صفاهان 08:35
خبر استان 10:00
چتر ارتباط 10:40
گلدارو 10:50
خبر اقتصادی 11:00
قراربندگی 11:20
ایران 626 11:30
خبر استان 12:00
خوشا روستا 12:16
با این ستاره ها 13:25
گلهای امروز 13:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:45
ب مثل برق مثل زندگی 15:35
قرآن کریم 15:55
خبر استان 16:00
شاعرانه 17:30
خبر استان 18:00
جاده جوونی 18:05
بشارت 19:00
احکام 19:20
چی شد این شد 19:35
با این ستاره ها 20:00
خوشا روستا 20:15
داستانستان 20:40
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
نمایش 22:15
آوای زنده رود 22:45
خبر سراسری 23:00
آوازخواجو 23:05
سفرنامه خوانی 23:45