جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
سفره خانه 00:30
سنت ها در فرهنگ اصفهان 02:05
فرهنگ مردم 03:30
منشور امیر 04:04
نجوای بیداری 04:15
آینه حقیقت 04:50
خبر سراسری 06:00
به وقت تندرستی 06:11
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
آوای بهار 07:30
خبر سراسری 08:00
کیویج 08:40
جاری حیات 09:44
خبر سراسری 11:00
با این ستاره ها 11:20
بشارت 11:25
شکوفه ها 12:25
خبر استان 13:00
نقد و نظر 13:10
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
آوای زنده رود 15:01
قند و عسل 16:01
ورزشکده اصفهان 16:25
قراربندگی 17:05
مسابقه نصف جهان 20:00
بهشت ثانی 20:39
خبر سراسری 21:00
گفتاهنگ 21:45
گفتاهنگ 22:01
نمایش 22:31
خبر سراسری 23:00
چراغ 23:15