جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
آوای زنده رود 02:15
اصفهان برپهنه تاریخ 02:45
نمایش 03:15
گل آوا 03:45
نام آشنا 04:15
منشور امیر 04:31
با این ستاره ها 04:41
نجوای بیداری 04:50
قند پارسی 05:35
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
خبر سراسری 08:00
صدای شهر 08:45
یک خانه یک زندگی 09:00
صدای شهر 09:45
خبر استان 10:00
انعکاس 10:15
آینه 10:30
صدای شهر 10:45
خبر سراسری 11:00
قراربندگی 11:20
نقشه راه 12:01
خوشا روستا 12:10
نقد و نظر 13:10
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:50
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
آوای زنده رود 16:11
صدای شهر 16:45
جاده جوونی 17:00
صدای شهر 17:45
خبر استان 18:00
آینه 18:20
چهارباغ 18:30
بشارت 19:15
خبر سراسری 21:00
عطر انتظار 21:35
آوازخواجو 22:00
سفرنامه خوانی 22:40
داستانستان 22:45
خبر سراسری 23:00
یک خانه یک زندگی 23:10
نمایش 23:30