جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
خوشا روستا 00:16
فرهنگ مردم ایران 02:00
تاریخ نامه 02:30
شب های فرهنگ 02:35
یک نکته 04:00
منشور امیر 04:15
نجوای بیداری 04:35
نگارستان 05:25
اصفهان برپهنه تاریخ 05:30
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
صبح صفاهان 08:35
صدای شهر 09:00
یک خانه یک زندگی 09:10
خبر استان 09:30
صدای شهر 10:05
گزوپولکی 10:15
خبر اقتصادی 11:00
خبر استان 12:00
صدای شهر 12:05
قراربندگی 12:36
گلهای امروز 13:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:45
ب مثل برق مثل زندگی 15:35
تاریخ نامه 15:50
قرآن کریم 15:55
خبر استان 16:00
صدای شهر 16:16
گزوپولکی 17:00
طب و ورزش 17:25
مشاعره 17:35
خبر استان 18:00
احکام 19:20
بشارت 19:35
نگارستان 20:00
تاریخ نامه 20:16
یک نکته 20:25
داستانستان 20:45
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
یک خانه یک زندگی 21:36
آوای زنده رود 22:15
نمایش 22:30
خبر سراسری 23:00
آوازخواجو 23:05
سفرنامه خوانی 23:45