جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
مجله تاریخ 02:05
چهارباغ 02:30
گلچین بهشت ثانی 04:00
نمایش 04:15
منشور امیر 04:55
نجوای بیداری 05:10
با این ستاره ها 05:55
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
خبر سراسری 07:00
آیه بهار 07:10
برچسب 07:30
خبر سراسری 08:00
بررسی رسانه های بیگانه 08:30
گلچین کیویج 08:35
آوای زنده رود 09:00
بهار اصفهان 10:00
قراربندگی 11:40
سخنرانی 12:00
جاری حیات 12:15
با این ستاره ها 12:25
دعای هفتم صحیفه سجادیه 12:40
مسیرتندرستی 13:20
شنیده شو 13:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
گلچین مجله تاریخ 14:35
گلچین کیویج 16:00
آدینه انتظار 16:20
شاعرانه 16:30
بهار اصفهان 17:00
ناژوان 18:00
بشارت 19:05
گلچین بهشت ثانی 19:45
گلچین گز و پولکی 20:00
آینه 20:30
بهشت ثانی 20:45
یک نکته 20:50
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
گلچین قند و عسل 21:30
نمایش 22:30
خبر سراسری 23:00
گلچین چکاوک 23:05
قند پارسی 23:45