جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
سنت ها درفرهنگ اصفهان 02:00
نمایش 02:31
گفتاهنگ 03:00
پندانه 03:35
مجله تاریخ 03:50
اشاره 04:15
آئینه حقیقت 04:31
نجوای بیداری 04:45
قند پارسی 05:30
نام آشنا 05:40
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
بوی سیب 06:31
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
حدیث راه عشق 07:11
خبر سراسری 08:00
پیام اصفهان 09:01
مسیر دانش 12:30
قراربندگی 12:35
خبر استان 13:00
نقد و نظر 13:10
پیام اصفهان 13:20
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:50
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
دعای عرفه 16:15
صدای شهر 16:30
پیام اصفهان 17:00
جاده جوونی 17:01
خبر استان 19:00
بشارت 19:19
خبر سراسری 21:00
عطر انتظار 21:35
خبر سراسری 23:00