جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
اصفهان برپهنه تاریخ 02:05
سازیان 02:30
نگارستان 03:25
یک نکته 03:40
منشور امیر 03:45
نجوای بیداری 04:00
قند پارسی 05:25
سفرنامه خوانی 05:40
با این ستاره ها 05:55
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
صبح صفاهان 08:35
چتر ارتباط 09:00
صدای شهر 09:10
خبر استان 10:00
هوای زندگی 10:15
خبر اقتصادی 11:00
پیام اصفهان 11:15
خبر استان 12:00
اشاره 12:05
خوشا روستا 12:16
قراربندگی 12:40
با این ستاره ها 13:25
نقش جهان 13:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
چتر ارتباط 14:45
آوای زنده رود 15:00
ب مثل برق مثل زندگی 15:35
تاریخ نامه 15:50
قرآن کریم 15:55
خبر استان 16:00
تویی انتخابم 16:15
سفر با رادیو 17:00
خبر استان 18:00
قندوعسل 18:05
دور دنیا 19:30
احکام 19:55
بشارت 20:00
داستانستان 20:45
رهنمود+تلاوت قرآن 20:55
خبر سراسری 21:00
آواز خواجو 21:35
نمایش 22:15
آوای زنده رود 22:45
خبر سراسری 23:00
دعای کمیل 23:05
سفرنامه خوانی 23:45