جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
اسطوره های ایران 02:00
مجله تاریخ 02:30
سازیان 03:00
شب های فرهنگ 04:00
نگارستان 04:25
یک نکته 04:28
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
سلام اصفهان 06:30
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
تلاوت قرآن 07:55
خبر سراسری 08:00
صفحه امروز 08:40
صدای شهر 09:00
خبر استان 09:30
یک خانه یک زندگی 09:35
صدای شهر 10:35
تلاوت قرآن 10:55
خبر اقتصادی 11:00
صدای شهر 11:15
آسمانه 11:45
قاف عشق 12:10
خبر استان 12:30
پیک روستا 12:40
پلکان 13:30
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
آوای زنده رود 15:00
ترتیل قرآن کریم 15:55
خبر استان 16:00
محله جوانی 16:15
یک نکته 16:30
صدای شهر 17:10
بشارت 17:15
صدای شهر 17:45
چهار سوق 18:30
خبر استان 19:00
چهار سوق 19:05
شنیدنی های تاریخ 19:45
یک خانه یک زندگی 20:00
یک کاروان داستان 20:45
رهنمود 20:55
خبر سراسری 21:00
شبهای روشن 21:35
نمایش 22:30
خبر سراسری 23:00
پرسمان 23:05
سفرنامه خوانی 23:45