جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
اصفهان برپهنه تاریخ 02:05
گفتاهنگ 02:30
نمایش 03:15
مسیر سلامت 03:45
فرهنگ مردم 04:00
اشاره 04:30
منشور امیر 04:31
با این ستاره ها 04:41
منشور امیر 04:45
نجوای بیداری 05:00
با این ستاره ها 05:45
خبر سراسری 06:00
سخنرانی 06:10
تقویم تاریخ 06:25
سلام اصفهان 06:30
آیه الکرسی 06:55
خبر سراسری 07:00
سلام اصفهان 07:10
خبر سراسری 08:00
یک خانه یک زندگی 09:00
صدای شهر 09:45
خبر استان 10:00
صدای شهر 10:11
جاری حیات 10:25
کیویج 10:30
صدای شهر 10:45
خبر سراسری 11:00
قانون و جامعه 11:15
نقشه راه 11:20
قراربندگی 11:30
خوشا روستا 12:10
پلکان 12:40
خبر استان 13:00
راه امام کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
ب مثل برق مثل زندگی 14:50
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
آوای زنده رود 16:11
بشارت 16:50
صدای شهر 17:45
خبر استان 19:00
چهارباغ 19:20
زیر پوست شهر 20:30
خبر سراسری 21:00
ایران 626 21:35
آیینه خانه 22:00
داستانستان 22:45
خبر سراسری 23:00
آوای زنده رود 23:05
نمایش 23:30